International Ninjutsu Society     |     home
WEB Store   |   Contact Us   |   Directors, State / International Representatives, & Board Members   |   Ninjutsu Systems   |   Affiliate Schools   |   Society International Charter / Branches   |   International Affiliate   |   Belt Rank   |   Technique Photos   |   Ninjutsu Names Through the Ages & According to Region   |   Related Links   |   Video Clips & Preview   |   Supreme Grandmaster Award   |   Welcome New Students and Ranks Link   |   System and Founder Recognition
Ninjutsu Names Through the Ages & According to Region

Through the Ages

ERA                            Year                            Name

Asuka-era               574-709                       Shinobi

Nara-era                  710-793                        Ukami

Sengoku-era           1192-1603                   Kanjya, Kyoudan, Rappa, Mitsumono, Kenen

Edo-era                    1603-1868                 Onmitsu, Oniwaban
According to Region

REGION                                                        NAMES

Kyoto / Nara                                                 Suppa, Ukami, Dakkou, Shinobi

Aomori                                                          Hayamichinomono, Shinobi

Miyagi                                                           Kurohabaki

Kanagawa                                                     Kusa, Kamari, Monomi, Rappa, Toppa

Tokyo                                                            Onmitsu, Oniwaban

Yamanashi                                                   Mitsumono, Suppa, Sukinami, Denuki

Aichi                                                             Kyoudan

Fukui                                                           Shinobi

Niigata / Toyama                                       Nokizaru, Kyoudou, Kyoudan, Kanshi, Kikimonoyaku